Laden...
Deel deze vacature

Teamverantwoordelijke Zones - administratie [aanwerving]

Locatie:  Gent
Datum: 
 1. Situering van de functie

Standplaats                 Asse, Gent

Weddeschaal               A1a – A1b - A2a

Loopbaanpad               Organisatie

 

 

 1. Doel

Operationeel coördineren van de werking van het (de) team(s) door de samenwerking en deskundigheid ervan te bevorderen met het oog op een efficiënte, kwalitatieve en effectieve dienstverlening.

 

 

 1. Resultaatgebieden
 1. De dagelijkse operationele werking van het team coördineren en optimaliseren opdat de doelstellingen behaald worden

 

Voorbeelden van activiteiten

  • opmaken en bewaken van de operationele planning voor het team
  • opvolgen van de uitvoering van de opdrachten
  • uitvoeren van kwaliteitscontroles op de geleverde werken
  • permanent oog hebben voor efficiëntie en kwaliteit
  • opdrachten en (deel)projecten opnemen met het oog op de efficiëntie van de dienstverlening en in lijn met relevante wijzigingen binnen het vakgebied.
  • initiatief nemen in de ontwikkeling en/of verbetering van de werkmethodes en –procedures om de werking van het team te optimaliseren
  • oplossingsgericht optreden bij problemen

 

 1. Leiding geven aan het team en medewerkers motiveren

 

Voorbeelden van activiteiten:

  • verantwoordelijkheid opnemen voor de werking van het team
  • medewerkers motiveren om de hen toegewezen taken tijdig en kwaliteitsvol af te werken
  • medewerkers ondersteunen, begeleiden en stimuleren
  • fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers en zorgen voor informatiedoorstroming naar de medewerkers
  • bespreken van de resultaten en feedback geven over geleverde prestaties
  • opleidingsnoden van medewerkers detecteren en bespreken
  • medewerkers stimuleren in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te vertrouwen op basis van inzicht in hun kunnen en de beschikbare middelen

 

 1. De efficiëntie van de entiteit helpen optimaliseren via het ondersteunen van medewerkers, overleggen en rapporteren aan de leidinggevende

 

Voorbeelden van activiteiten

  • knelpunten in processen bespreken en oplossingen voorstellen
  • rapporteren over de stand van zaken en realisaties van dossiers en deelprojecten
  • planning en prioriteiten bespreken rekening houdend met het doel van het departement
  • de evolutie in het vakgebied (onder meer wetgeving) opvolgen met oog op voortdurende verbetering van de dienstverlening

 

 

 1. Instaan voor het correct opleveren van dossiers en projecten door samen te werken met collega’s, belanghebbenden en andere entiteiten

 

Voorbeelden van activiteiten:

  • loyaal samenwerken met andere entiteiten
  • regelmatig uitwisselen van ervaring en informatie
  • deelnemen aan overleg en coördinatievergaderingen
  • onze organisatie op adequate wijze vertegenwoordigen bij externe instanties – vennoten, klanten, leveranciers

 

 

 1. Competentieprofiel
 1. Kerncompetenties

 

 • Betrokkenheid

Zich trots en ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten en het gevoel ‘samen de schouders er onder’ nastreven.

 

 • Klantgerichtheid

Klanten – zowel intern als extern – op een hartelijke manier ontvangen, gericht beluisteren en actief problemen of opportuniteiten detecteren. Vanuit eigen expertise adviseren, gericht doorverwijzen en steeds respectvol en constructief verder helpen. Daarbij de belangen van TMVW niet uit het oog verliezen.

 

 • Betrouwbaarheid

Te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

 

 • Assertieve bescheidenheid

Zich bewust zijn van zijn eigen kwaliteiten en werkpunten, zonder in arrogantie te vervallen. Steeds op een constructieve manier in dialoog gaan, daarbij voldoende ruimte latend voor de ander en zijn eigen grenzen en die van de organisatie bewakend.

 

 

 1. Familiecompetenties

 

 • Integreren

Diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel door het leggen van relevante verbanden. Alternatieven naar voor brengen. De synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

 • Plannen en organiseren

Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.

 

 • Aansturen

Geven van duidelijke instructies, opvolgen, feedback geven en bijsturen van resultaten van medewerkers opdat de doelstellingen bereikt worden.

 

 • Vertrouwensrelatie opbouwen

Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

 

 • Aanpassingsvermogen

Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

 

 1. Functiespecifieke competenties

 

 • Motiveren

Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan te passen om het functioneren van het team te bevorderen.

 

 1. Functiespecifieke kennis en vaardigheden
 • kennis van het vakgebied relevant voor de entiteit (zie tabel hierna)
 • kennis van gebruikelijke software

 

 

 1. Opmerkingen / andere functiespecifieke vereisten
 • Rijbewijs B

 

 

 1. Bijzondere aanstellingsvoorwaarden
 1. Bevordering (statutair personeel)

 

 • titularis van een functie op niveau C4-C5 of hoger
 • minimum 4 jaar graadanciënniteit op niveau C4-C5 of hoger
 • 3 positieve jaarevaluaties in de 4 jaren voorafgaand aan de bevordering
 • minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied: Administratie in een dienstverlenende omgeving
 • in het bezit van een rijbewijs B voor het effectief aanvangen van de proeftijd

 

 1. Aanwerving

 

 • masterdiploma
 • minimum 2 jaar aantoonbare ervaring inzake leidinggeven
 • minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied: Administratie in een dienstverlenende omgeving
 • in het bezit van een rijbewijs B voor het effectief aanvangen van de proeftijd

 

 

 1. Examenprogramma en beoordeling
 1. Examenprogramma

 

 • Schriftelijk en/of praktisch gedeelte (25 punten)

 

Aan de hand van schriftelijke en/of praktische testen worden de resultaatgebieden, het competentieprofiel - inclusief klantgerichtheid - en de functiespecifieke kennis en vaardigheden van de kandidaat getest.

 

 • Mondeling gedeelte (55 punten)

 

Mondeling wordt gepeild naar de resultaatgebieden en de functiespecifieke kennis en

vaardigheden van de kandidaat (15 punten).

In een competentiegericht interview worden de motivatie, ervaring en competenties beoordeeld op een gestructureerde manier (20 punten).

Specifieke aandacht wordt besteed aan de competentie “klantgerichtheid” (20 punten).

De verschillende examengedeelten kunnen geheel of gedeeltelijk op computer georganiseerd worden.

 

 1. Beoordeling examen

 

 • Bevordering

De resultaten van de interne functioneringsevaluaties (detailbeoordeling) van de 3 jaar voorafgaand aan de bevordering worden in rekening gebracht, middels een samenvattende functioneringsevaluatie (20 punten).

 • schriftelijk gedeelte: 50%
 • mondeling gedeelte: 50%
 • alle examengedeelten + evaluatie: 60%

 

 • Aanwerving
 • schriftelijk gedeelte: 50%
 • mondeling gedeelte: 50%
 • alle examengedeelten: 60%

 

 

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit aanwervingsexamen dien je -naast het voldoen aan de algemene aanstellingsvoorwaarden- ook aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarden die beschreven staan in de de functiebeschrijving. Let er dan ook op dat je deze duidelijk en  voldoende uitgebreid omschrijft.  Inschrijven kan tot 26-08-2020 .
Het examen wordt uitbesteed aan een extern selectiekantoor dat jou ten gepaste tijde zal informeren over het verdere verloop.
Als je meer informatie wenst, kan je mailen naar job@farys.be of bellen naar 09/240.03.34.